Μέθοδος Διδασκαλίας S. I. E.

Speed > Ταχύτητα

  • στην ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων
  • στην ικανότητα Χρήσης της Γλώσσας από την πρώτη Διδακτική Ενότητα
  • στην άμεση Συμμετοχή του Διδασκομένου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Innovation > Καινοτομία

  • στην Οργάνωση και Μετάδοση του γνωστικού Αντικειμένου
  • στην Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Διδακτικών Μέσων
  • στην διαμόρφωση Διδακτικών Μεθόδων Διαθεματικού, Διαπολιτισμικού & Διεπιστημονικού χαρακτήρα

Empowerment > Ενδυνάμωση

  • των Διδασκομένων στο πεδίο επιλογής τους, με στόχο την Θεμελίωση Γλωσσικών & Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων.