Προγράμματα Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών για Υποψηφίους

Πανεπιστημίων, Ενήλικες, Επαγγελματίες και Ατομικά

CORPORATE PROGRAMS

Terminology Workshops

 • BUSINESS
 • ACCOUNTING
 • MARKETING
 • FINANCE
 • HOTEL MANAGEMENT
 • LAW
 • ROBOTICS
 • MEDICINE
 • SHIPPING
 • EDUCΑTION
 • LOGISTICS
 • INFORMATION TECHNOLOGY 
 • Ευέλικτα Εξατομικευμένα Προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Διδασκομένων (Tailor – made Training)
 • Διεξαγωγή στους χώρους του Εκπαιδευτηρίου ή των Επιχειρήσεων
 • Εύχρηστα & περιεκτικά Εγχειρίδια Ορολογία

Μέθοδος Διδασκαλίας S.I.E.

Speed > Ταχύτητα

 • στην ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων
 • στην ικανότητα Χρήσης της Γλώσσας από την πρώτη Διδακτική Ενότητα
 • στην άμεση Συμμετοχή του Διδασκομένου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Innovation > Καινοτομία

 • στην Οργάνωση και Μετάδοση του γνωστικού Αντικειμένου
 • στην Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Διδακτικών Μέσων
 • στην διαμόρφωση Διδακτικών Μεθόδων Διαθεματικού, Διαπολιτισμικού & Διεπιστημονικού χαρακτήρα

Empowerment > Ενδυνάμωση

 • των Διδασκομένων στο πεδίο επιλογής τους, με στόχο την Θεμελίωση Γλωσσικών & Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων

CROSS – LANGUAGE COURSES

 • Επίπεδα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες:
  Α1 – Α2
  Β1 – Β2
  C1 – C2
 • Προετοιμασία για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για όλες τις γλώσσες
 •  Communication Workshop (Ενδυνάμωση Προφορικών & Γραπτών Δεξιοτήτων σε όλες τις γλώσσες)
 • Διαγλωσσικά κατάλληλα Εγχειρίδια